How to get here | Gladfest 2019

English | Cymraeg

How to get here

By car

Gladstone's Library is in the heart of Hawarden village. It is easily accessible by road, just 15 minutes' drive from the M56 and M53 and close to the A55, A550 and A494. Satnavs should be set to travel to CH5 3DF.

There is no car parking on site during Gladfest* but there is parking located at:

 • Tinkersdale public car park, A550
 • Flintshire Record Office, Rectory Lane - the big car park through the gates and down the slope to the right
 • Hawarden Institute, Glynne Way (Friday & Saturday, and after 2pm on Sunday. One way system)

*Blue Badge holders permitted

By train

Hawarden is easily accessed by train. Unless it is more convenient to travel from or via Wrexham, we recommend that you come via Chester (only six miles from Hawarden) and travel onwards by bus or taxi.

Hawarden Station can be reached from Wrexham or Liverpool. From Wrexham, take the service to Bidston. From Liverpool, take the Wirral line to Bidston, then change to the Transport for Wales service to Wrexham.

By bus...Introducing the Arriva Gladbus!

As a socially responsible, eco-conscious, budget-friendly festival, we’re big fans of public transport here at Gladfest. Festival-goers can already easily catch the train right here to Hawarden from Liverpool and Wrexham, and this year we want to remind everyone of our great local bus services!

We’re delighted to announce that Gladfest has partnered with Arriva Buses to offer discounted bus travel for adults to and from the festival in the North West and Wales area. Anyone coming to Hawarden over the festival weekend is eligible – if you’re coming just to browse our free-entry Fringe or to bring your young ones to a free crafting activity – you can catch the Gladbus too!

All you have to do is follow these easy steps:

 • Download the Arriva M-Ticket App to your phone (use the Google Play Store for Android or the Apple Store for iOS);
 • Create an account (don’t worry, Arriva won’t share your details with anyone);
 • On the app, select region ‘Wales’ and then zone 'Wales and North West’;
 • Enter the code GLADNW to receive a £2 discount on Adult Day Tickets! 
 • Users can purchase as many tickets as they like with this code.

And when you get here? Present your paper or mobile ticket for the day of your visit at Food for Thought and receive a free cup of tea or filter coffee! (One drink per ticket).

Find out more about Arriva M-Tickets here.

Information and bus timetables can be found on the Arriva website here. The 4 and X4 services travel between Chester and Mold and the 11 between Chester and Holywell.

Arriva tickets and the Arriva M-Ticket App are the property and responsibility of Arriva Bus. All enquiries should be directed to Arriva Bus.

Sut i gyrraedd yma

Mewn car

Mae Llyfrgell Gladstone yng nghanol pentref Penarlâg. Mae'n hawdd i'w gyrraedd mewn car, dim ond 15 munud o'r M56 a'r M53 ac yn agos i'r A55, A550 a'r A494. Dylech ddefnyddio CH5 3DF ar gyfer eich satnav.

Nid oes parcio i geir ar ein safle yn ystod Gladfest* ond mae yna lefydd i barcio yn:

 • Maes parcio cyhoeddus Tinkersdale, A550
 • Archifdy Sir y Fflint, Lôn y Rheithordy– y maes parcio mawr trwy'r clwydi a lawr y llethr i'r dde
 • Sefydliad Penarlâg 

*Caniateir i Ddeiliaid Bathodyn Glas barcio ar ein safle

Ar y trên

Mae'n hawdd cyrraedd Penarlâg ar y trên. Oni bai ei fod yn fwy cyfleus i chi deithio o neu drwy Wrecsam, awgrymwn i chi ddod trwy Gaer (dim ond chwe milltir o Benarlâg) a theithio ymlaen ar y bws neu mewn tacsi.

Gellir teithio i orsaf Penarlâg o Wrecsam neu Lerpwl. O Wrecsam, cymerwch y gwasanaeth i Bidston. O Lerpwl, cymerwch linell Wirral i Bidston ac wedyn newidiwch i wasanaeth llinell Transport for Wales i Wrecsam.

Ar y bws... Yn cyflwyno Gladfws Arriva / Arriva Gladbus!

Fel g?yl gymdeithasol gyfrifol, sy'n ymwybodol o'r amgylchedd ac sy'n garedig i'ch pwrs, rydym yn hoff iawn o drafnidiaeth gyhoeddus yma yn Gladfest. Yn barod, gall g?yl-wyr dal y trên yma i Benarlâg yn syth o Lerpwl a Wrecsam yn ddigon hawdd, ac eleni rydym am atgoffa pawb am ein gwasanaethau bws lleol gwych!

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi bod Gladfest wedi partneru gydag Arriva Buses i gynnig teithio rhatach ar fysiau i oedolion i ac o'r ?yl yn ardaloedd Gogledd-orllewin Lloegr a Chymru. Mae unrhyw un sy'n dod i Benarlâg yn ystod penwythnos yr ?yl yn gymwys – os ydych yn dod i bori ein G?yl Ymylol rhad ac am ddim, neu i ddod a'ch plant a phobl ifanc i weithgaredd crefft am ddim – gallwch ddal y Gladfws / Gladbus hefyd!

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw dilyn y camau syml hyn:

 • Lawrlwythwch Ap Arriva M-Tickets / M-Docynnau Arriva i'ch ffôn (defnyddiwch Google Play Store ar gyfer Android neu Apple Store ar gyfer iOS);
 • Creu cyfrif (peidiwch â phoeni, ni fydd Arriva yn rhannu eich manylion gydag unrhyw un);
 • Agorwch yr ap, dewiswch 'Cymru' fel eich rhanbarth a'r parth ‘Gogledd-orllewin Lloegr’
 • Teipiwch y cod GLADNW i dderbyn gostyngiad o £2 ar Docynnau Oedolyn Dydd!
 • Gall defnyddwyr brynu gymaint o docynnau ag y mynnent gyda'r cod hwn.

Ac ar gyrraedd? Cyflwynwch eich tocyn papur neu symudol ar gyfer diwrnod eich ymweliad yn Food for Thought a chewch baned o de neu goffi hidlo am ddim! (Un ddiod am bob tocyn).

Cewch fwy o wybodaeth am Arriva M-Tickets / M-Docynnau Arriva yma.

Cewch wybodaeth ac amserlenni bws ar wefan Arriva yma. Mae gwasanaethau 4 a X4 yn teithio rhwng Caer a'r Wyddgrug a'r 11 rhwng Caer a Wrecsam.

Mae tocynnau Arriva ac Ap Arriva M-Ticket / M-Docyn Arriva yn eiddo a chyfrifoldeb Arriva Bus. Dylid cyfeirio pob ymholiad i Arriva Bus